Актуальное законодательство Польши, регулирующее трудоустройство по гуманитарным визам

С 1 декабря 2020 года иностранцы, которые находятся на территории Польши на основании гуманитарной визы, могут работать без обязательства получения разрешения на работу. В статье собраны выдержки из законов, а также ссылки на сами законодательные акты.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. O zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw’’

https://monitorpolski.gov.pl/D2020000202301.pdf?fbclid=IwAR3xvFwkvUJfpWILtqXmeMqHveFhMYp-sHB7faYHlCg4QMIb5PDRPGb10Ss

представляет новую редакцию, где исключаются гуманитарные визы.

Art.3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409) w art. 87 w ust. 1 w pkt 12 lit. A otrzymuje brzmienie:

„a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art.60 ust.1 pkt 1 lub 22 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub”.

Эта поправка отсылает к «Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. Poz.1409)«

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/173/1409.pdf#zoom=90

До вступления изменений в силу статья 87 этого закона звучала следующим образом:

Art.87.1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

Новая редакция исключила основание 23 (гуманитарные визы), которое закрепляет закон об иностранцах и в Art. 60 как раз перечисляет все основания выдачи виз. Сам закон можно посмотреть по ссылке «Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach» http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/T/D20131650L.pdf

При этом от обязательства получения zezwolenie na pracę освобождает «Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 20 listopada 2020 r.» https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.245.0002081,metryka,rozporzadzenie-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-powierzenie-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-jest-d.html

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2273) w § 1 dodaje się pkt 21-26 w brzmieniu:

«21) posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023);

У слову это же распоряжение освобождает от обязательства получения разрешения на работу обладателей виз Poland. Business Harbour, врачей, медсестер и работников скорой помощи.

This article was written by Pino

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.