Международная защита

Процедура подачи документов на международную защиту в Польше

Процедура подачи документов на международную защиту для беларусов следующая:

Подача заявления возможна на самой границе, в Варшаве в отделе пограничной службы в департаменте по делам иностранцев или в пограничной службе в других городах (обычно есть в каждом центре воеводства и в некоторых небольших городах). Важно не затягивать с подачей заявления на международную защиту.

а) подача заявления на границе: достаточно заявить польскому пограничнику о поиске международной защиты. Но важно помнить, что в таком случае Вы остаётесь без паспорта, а без него невозможно открыть банковский счет, сделать прописку или получить номер PESEL.

б) в Варшаве отдел пограничной службы находится в департаменте по делам иностранцев на ul. Taborowa 33 (Urząd do spraw cudzoziemców). Подают заявления по живой очереди с 8 утра. Заявка подаётся по живой очереди, на месте имеется переводчик или русскоговорящий сотрудник.

в) отдел пограничной службы (Лодзь: ul. Maczka 35, слева от здания аэропорта). Для коммуникации с ними понадобится переводчик. Подготовьтесь заранее к встрече: вспомните все свои поездки за рубеж, вспомните и подготовьте все документы, которые подтверждают преследование. Внимательно прочитайте, что запишет работник, это еще не интервью, но уже важные сведения политической деятельности будут отмечены (важно, чтобы не было потом расхождений с разговором, назначенным примерно через 2 месяца).

Имея гуманитарную визу или визу от Polish Business Harbor Вы имеете право работать во время получения международной защиты. Рекомендуем до подачи заявления сделать нотариально заверенную копию последней страницы паспорта и визы (если такая имеется), чтобы устроиться на работу после подачи на защиту (если не устроитесь раньше).

Важно! Не отдавайте оригиналы документов, подтверждающие Ваши репрессии и политическую деятельность в РБ. Подготовьте заранее копии или попросите на месте сделать копию. Возьмите при подаче заявления на защиту документы в оригинале — работник сверит копию с оригиналом и ее заверит (поставит печать). Ни в коем случае не отдавайте оригиналы документов, кроме паспорта.

После подачи заявления обязательно пройти медицинский осмотр в течении 2 дней от подачи заявления в центре для иностранцев (всего имеется 2 распределительных центра: Dębak под Варшавой — 25 км от города и в Бялой Подляске). Попросите направление в тот лагерь, который Вам ближе. Это сделать важно, т. к. не прохождение осмотра равняется аннулированию дела по защите. Медицинский осмотр обязаны пройти все лица, включенные в заявление (например, заявитель – муж, то супруга и дети). Процедуры с 16 лет производятся натощак. В состав осмотра входит анализ мочи, кровь из вены, собеседование о заболеваниях, измерение давления, флюорография (в случае с Dębak флюорография находится 8 км от центра). Детей только слушают.

Если вы не собираетесь жить в центре для иностранцев, то у Вас есть такое право в процедуре защиты от первого дня подачи заявления и Вам есть где жить или есть финансы для снятия жилья (сбережения или работа), после прохождения мед осмотра вы можете написать заявление (wniosek o zamieszkanie poza ośrodkiem dla cudzoziemców) и называете Ваш адрес. Обо всех изменениях адреса в обязательном порядке информируйте в свободной форме письменно на адрес ul.Taborowa 33 (это очень важно)!

Каталог доказательств неограничен:

документы, фото, аудио, видео, письменные свидетельские показания (также людей находящихся в РБ), справки от правозащитников, скрины в телеграмме (например, о задержании), статьи из СМИ (также информирующие о плохой ситуации иных людей в РБ, которых ситуация идентична с заявителем).


Procedura ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce

Procedura składania dokumentów o udzielenie ochrony międzynarodowej dla Białorusinów wygląda następująco:

Wniosek można złożyć na samej granicy, w Warszawie w oddziale Straży Granicznej w wydziale do spraw cudzoziemców lub w Straży Granicznej w innych miastach (zwykle dostępne w każdym ośrodku wojewódzkim oraz w niektórych małych miejscowościach). Ważne jest, aby nie zwlekać z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.

a) złożenie wniosku na granicy: wystarczy zadeklarować polskiej straży granicznej, że ubiegasz się o ochronę międzynarodową. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku zostaje się bez paszportu, a bez niego nie można otworzyć konta bankowego, dokonać rejestracji czy uzyskać numeru PESEL.

b) w Warszawie oddział Straży Granicznej mieści się w wydziale dla cudzoziemców przy ul. Taborowa 33 (Urząd do spraw cudzoziemców). Wniosek składa się na żywo od 8 rano. Wniosek składany jest na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, na miejscu jest tłumacz lub pracownik rosyjskojęzyczny.

c) Placówka Straży Granicznej w Łodzi (Łódź: ul. Maczka 35, na lewo od budynku lotniska). Jest potrzeba w tłumaczu, aby się z nimi porozumieć. Przygotujcie się wcześniej do spotkania: zapamiętaj wszystkie swoje wyjazdy zagraniczne. Zapamiętajcie i przygotujcie wszystkie dokumenty potwierdzające prześladowania. Uważnie przeczytajcie to, co zapisze pracownik, to jeszcze nie rozmowa, ale ważne informacje o działalności politycznej zostaną już odnotowane (ważne, żeby nie było później rozbieżności z rozmową, zaplanowaną za około 2 miesiące).

Posiadając wizę humanitarną lub wizę Polish Business Harbour macie prawo do pracy podczas otrzymania ochrony międzynarodowej. Zalecamy sporządzenie poświadczonej notarialnie kopii ostatniej strony paszportu i wizy (jeśli dotyczy) przed złożeniem wniosku w celu uzyskania pracy po złożeniu wniosku o ochronę (jeśli nie otrzymacie pracy wcześniej).

Ważny! Nie przekazujcie oryginalnych dokumentów potwierdzających represje i działalność polityczną w Białorusi. Przygotujcie kopie z wyprzedzeniem lub poprosicie o kopię na miejscu. Ubiegając się o ochronę, zabierzcie dokumenty w oryginale – pracownik sprawdzi kopię z oryginałem i poświadczy ją (nałoży pieczęć). W żadnym wypadku nie należy przekazywać oryginalnych dokumentów innych niż paszport.

Po złożeniu wniosku obowiązkowe jest odbycie badania lekarskiego w ciągu 2 dni od złożenia wniosku w ośrodku dla cudzoziemców (w sumie są 2 centra dystrybucyjne: Dębak obok Warszawy — 25 km od miasta oraz w Białej Podlaskiej) . Zapytajcie o drogę do najbliższego obozu. Jest to ważne, ponieważ niezdanie badania jest równoznaczne z unieważnieniem sprawy obrony. Wszystkie osoby objęte wnioskiem są zobowiązane do poddania się badaniom lekarskim (na przykład wnioskodawcą jest mąż, następnie żona i dzieci). Badania od 16 roku życia trzeba robić na pusty żołądek. Kontrola obejmuje badanie moczu, krew z żyły, wywiad o chorobach, pomiar ciśnienia krwi, fluorografię (w przypadku Dębaka fluorografia znajduje się 8 km od obozu). Dzieci po prostu są przesłuchiwane.

Jeżeli nie zamierzacie mieszkać w ośrodku dla cudzoziemców, to macie takie prawo w postępowaniu ochronnym od pierwszego dnia złożenia wniosku i macie miejsce do zamieszkania lub środki na wynajem mieszkania (macie oszczędności lub pracy), po zdaniu badania lekarskiego, możecie napisać wniosek o wzorowanie się na okręgu dla cudzoziemców i podać swój adres. O wszelkich zmianach adresu koniecznie informujcie bezpłatnie pisemnie na adres ul.Taborowa 33 (jest to bardzo ważne)!

Katalog dowodów jest nieograniczony:

dokumenty, zdjęcia, audio, wideo, pisemne zeznania (również od osób z Białorusi), zaświadczenia od obrońców praw człowieka, zrzuty ekranu w Telegram (np. o zatrzymaniu), artykuły z mediów (również informujące o złej sytuacji innych osób w Białorusi, których sytuacja jest identyczna z wnioskodawcą).


Працэдура падачы дакументаў на міжнародную абарону ў Польшчы

Працэдура падачы дакументаў на міжнародную абарону для беларусаў наступная:

Падача заявы магчымая на самой мяжы, у Варшаве ў аддзеле памежнай службы ў дэпартаменце па справах замежнікаў ці ў памежнай службе ў іншых гарадах (звычайна ёсць у кожным цэнтры ваяводства і ў некаторых невялікіх гарадах). Важна не зацягваць з падачай заявы на міжнародную абарону.

а) падача заявы на мяжы: дастаткова заявіць польскаму памежніку аб пошуку міжнароднай абароны. Але важна памятаць, што ў такім выпадку Вы застаецеся без пашпарта, а без яго немагчыма адкрыць банкаўскі рахунак, зрабіць прапіску ці атрымаць нумар PESEL.

б) у Варшаве аддзел памежнай службы знаходзіцца ў дэпартаменце па справах замежнікаў на ul. Taborowa 33 (Urząd do spraw cizoziemców). Падаюць заявы па жывой чарзе з 8 раніцы, на месцы ёсць перакладчык ці рускамоўны супрацоўнік.

в) аддзел памежнай службы (Лодзь: ul. Maczka 35, злева ад будынка аэрапорта). Для камунікацыі з імі спатрэбіцца перакладчык. Падрыхтуйцеся загадзя да сустрэчы: успомніце ўсе свае паездкі за мяжу, успомніце і падрыхтуйце ўсе дакументы, якія пацвярджаюць пераслед. Уважліва прачытайце, што запіша работнік. Гэта яшчэ не інтэрв’ю, але важныя звесткі палітычнай дзейнасці ўжо будуць адзначаныя (важна, каб не было потым разыходжанняў з размовай, прызначанай прыкладна праз 2 месяцы).

Маючы гуманітарную візу ці візу ад Polish Business Harbor Вы маеце права працаваць падчас атрыманьня міжнароднай абароны. Рэкамендуем да падачы заявы зрабіць натарыяльна завераную копію апошняй старонкі пашпарта і візы (калі такая маецца), каб уладкавацца на працу пасля падачы на абарону (калі не ўладкуецеся раней).

Важна! Не аддавайце арыгіналы дакумэнтаў, якія пацвярджаюць Вашыя рэпрэсіі і палітычную дзейнасць у РБ. Падрыхтуйце загадзя копіі або папрасіце на месцы зрабіць копію. Вазьміце пры падачы заявы на абарону дакументы ў арыгінале — працоўнік зверыць копію з арыгіналам і яе запэўніць (паставіць пячатку). Ні ў якім разе не аддавайце арыгіналы дакументаў, акрамя пашпарта.

Пасля падачы заявы абавязкова прайсці медыцынскі агляд на працягу 2 дзён ад падачы заявы ў цэнтры для замежнікаў (усяго маецца 2 размеркавальныя цэнтры: Dębak пад Варшавай — 25 км ад горада і ў Бялай Падлясцы). Папрасіце скіраванне ў той лагер, які вам бліжэй. Гэта зрабіць важна, бо не праходжанне агляду ўраўноўваецца ануляванню справы па абароне. Медыцынскі агляд абавязаны прайсці ўсе асобы, уключаныя ў заяву (напрыклад, заяўнік — муж, то жонка і дзеці). Працэдуры з 16 гадоў робяцца нашча. У склад агляду ўваходзіць аналіз мачы, кроў з вены, сумоўе аб захворваннях, вымярэнне ціску, флюараграфія (у выпадку з Dębak флюараграфія знаходзіцца 8 км ад цэнтра). Дзяцей толькі слухаюць. Калі вы не збіраецеся жыць у цэнтры для замежнікаў, то ў Вас ёсць такое права ў працэдуры абароны ад першага дня падачы заявы і Вам ёсць дзе жыць ці ёсць фінансы для зняцця жылля (зберажэнні або праца), пасля праходжання мёд агляду вы можаце напісаць заяву (wniosek o zamieszkanie poza ośrodkiem dla cudzoziemców) і называеце Ваш адрас. Аб усіх зменах адраса ў абавязковым парадку інфармуйце ў вольнай форме пісьмова на адрас ul.Taborowa 33 (гэта вельмі важна)!

Каталог доказаў неабмежаваны:

дакументы, фота, аўдыё, відэа, пісьмовыя паказанні сведак (таксама людзей, якія знаходзяцца ў РБ), даведкі ад праваабаронцаў, скрыны ў тэлеграме (напрыклад, пра затрыманне), артыкулы са СМІ (таксама якія інфармуюць аб дрэннай сітуацыі іншых людзей у РБ, якіх сітуацыя ідэнтычная з заяўнікам).

This article was written by admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *