Поиск жилья в Польше

ЖИЛЬЁ В ПОЛЬШЕ

В Польше существует несколько типов договоров аренды квартиры. Они различаются главным образом полномочиями сторон. Кроме того, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно хорошо определить свои ожидания, чтобы выбрать наилучший из возможных.

ТИПЫ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

Срочный договор аренды квартиры

На практике очень часто используется срочный договор аренды. Главное его преимущество в том, что стороны точно знают, когда закончится срок аренды. Благодаря этому собственник знает, на какой доход он может рассчитывать в данный период, а арендатор может быть уверен в своем месте жительства. Кроме того, в договоре заранее указывается арендная плата на весь период его действия.

Важно отметить, что если арендатор решит расторгнуть договор, расторжение остается недействительным и по-прежнему необходимо платить арендную плату. Для того чтобы арендатор мог расторгнуть договор, должно быть выполнено одно из двух условий. Речь идет о возникновении существенных недостатков в помещении, проявившихся после установления правоотношения или о наступлении обстоятельств, угрожающих здоровью или жизни нанимателя или его близких.

Договор аренды квартиры на неопределенный срок

Бессрочный договор аренды может, в принципе, действовать бессрочно, если только одна из сторон не решит его расторгнуть. Законодатель предусмотрел 3-месячный срок уведомления, однако в договоре он может быть сокращен. Так что это нестабильный способ сдать собственную квартиру, так как никто не может предсказать, когда другая сторона решит подать уведомление.

Разовый договор аренды

Все чаще используются договоры разовой аренды. Для данного вида договора характерно ослабление правовой защиты арендаторов. Однако у честного арендатора нет причин для беспокойства.

Арендатор (только частное лицо) должен предъявить законное право собственности на другое жилье, в которое он или она переедет после окончания срока аренды, до вступления в отношения аренды. Однако это еще не все, так как вам еще нужно будет посетить нотариуса. Там арендатор должен подать заявление о добровольном подчинении исполнительному производству и обязательство освободить и сдать помещение в срок, указанный в исполнительном требовании. Оно должно быть в форме нотариального акта.

Указанный выше договор найма квартиры может быть расторгнут наймодателем в случаях, предусмотренных законом о защите прав нанимателей. Причиной может быть неправомерное использование помещения, неуплата арендной платы за 3 платежных периода, субаренда помещения или его части, а также потеря арендатором возможности переехать в другое помещение.

САЙТЫ ДЛЯ ПОИСКА ЖИЛЬЯ В ПОЛЬШЕ

 • https://www.gumtree.pl/— один из самых популярных сайтов для поиска работы, покупке и продаже недвижимости.
 • https://www.otodom.pl/ — очень популярный ресурс для поиска недвижимости по всей Польше. Дома, квартиры, комнаты. Сайт обновляется практически каждый час.
 • https://www.olx.pl/ — сайт с очень понятным интерфейсом. Выбираем «pywatne»  если не хотите искать жилье с помощью посредников.
 • https://gratka.pl/nieruchomosci — этот сайт даёт возможность искать жилье по карте. Удобно для тех кому важно место нахождения.
 • https://www.domiporta.pl/ — удобное преимущество наличие шаблона-письма владельца квартиры, которым можно воспользоваться для связи.
 • https://wspollokator.pl/ — сайт для тех кто ищет подселение.
 • https://www.facebook.com/groups/699527376780201 — страница на Facebook, где можно напрямую и без посредников найти себе жильё.

Ещё несколько сайтов для поиска недвижимости в Польше.

Источник: https://www.polskienieruchomosci.net/blog/rodzaje-umow-wynajmu-mieszkania


WYNAJEM MIESZKANIA W POLSCE

W obrocie prawnym w Polsce funkcjonuje kilka rodzajów umowy najmu mieszkania. Różnią się one przede wszystkim uprawnieniami stron. Ponadto każda z nich ma swoje plusy i minusy, dlatego też trzeba dobrze określić swoje oczekiwania, aby wybrać możliwie najlepiej.

RODZAJE NAJMU

Umowa najmu mieszkania na czas określony

Umowa najmu mieszkania na czas określony jest bardzo często stosowana w praktyce. Jej podstawową zaletą jest to, że strony wiedzą dokładnie, kiedy zakończy się łączący je stosunek najmu. Dzięki temu właściciel wie, na jakie przychody może liczyć w określonym terminie, z kolei najemca ma pewność miejsca swojego zamieszkania. Ponadto umowa z góry określa wysokość czynszu na cały okres swojego obowiązywania.

Co ważne, jeżeli najemca postanowi wypowiedzieć umowę, wypowiedzenie to pozostaje bezskuteczne i nadal istnieje konieczność opłacania czynszu. Aby rozwiązanie kontraktu przez lokatora było możliwe, musi zachodzić jedna z dwóch przesłanek. Chodzi tutaj o występowanie istotnych wad lokalu, które ujawniły się po nawiązaniu stosunku lub wystąpienie okoliczności zagrażających zdrowiu, lub życiu najemcy bądź jego najbliższych.

Umowa najmu mieszkania na czas nieokreślony

Umowa wynajmu mieszkania na czas nieokreślony może trwać w zasadzie w nieskończoność, chyba że któraś ze stron zdecyduje się na jej wypowiedzenie. Ustawodawca przewidział 3-miesięczny okres wypowiedzenia, jednakże może on zostać skrócony w umowie. Jest to więc niestabilny sposób na wynajęcie swojego mieszkania, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy druga strona zdecyduje się złożyć wypowiedzenie.

Umowa najmu okazjonalnego

Coraz częściej w obrocie jest stosowana umowa najmu okazjonalnego. Ten rodzaj kontraktu charakteryzuje się złagodzeniem ochrony prawnej lokatorów. Uczciwy najemca nie ma jednak powodów do obaw.

Lokator (wyłącznie osoba prywatna) jeszcze przed nawiązaniem stosunku najmu, musi przedstawić tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, do którego wyprowadzi się po zakończeniu najmu. To jednak nie wszystko, ponieważ będzie jeszcze potrzebna wizyta u notariusza. Tam najemca musi złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który został wyznaczony w żądaniu egzekucyjnym. Musi mieć ono formę aktu notarialnego.

Umowa wynajmu mieszkania, o której mowa powyżej, może zostać wypowiedziana przez wynajmującego w przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Powodem może być korzystanie z lokalu w sposób niewłaściwy, niepłacenie czynszu przez 3 okresy płatności, podnajęcie lokalu albo jego części oraz utrata przez najemcę możliwości przeprowadzenia się do innego lokalu.

LINKI DO WYSZUKIWANIA MIESZKANIA W POLSCE

Jeszcze kilka stron do wyszukiwania nieruchomości w Polsce.

Źródło: https://www.polskienieruchomosci.net/blog/rodzaje-umow-wynajmu-mieszkania


ЖЫЛЛЁ Ў ПОЛЬШЧЫ

У Польшчы існуе некалькі тыпаў дамоваў арэнды кватэры. Яны адрозніваюцца галоўным чынам паўнамоцтвамі бакоў. Акрамя таго, у кожнага з іх ёсць свае плюсы і мінусы, таму трэба добра вызначыць свае чаканні, каб выбраць найлепшы з магчымых.

ТЫПЫ ДАМОВАЎ АРЭНДЫ

Тэрміновая дамова арэнды кватэры

На практыцы вельмі часта выкарыстоўваецца тэрміновая дамова арэнды. Галоўная яго перавага ў тым, што бакі дакладна ведаюць, калі скончыцца тэрмін арэнды. Дзякуючы гэтаму ўласнік ведае, на які даход ён можа разлічваць у дадзены перыяд, а арандатар можа быць упэўнены ў сваім месцы жыхарства. Акрамя таго, у дагаворы загадзя ўказваецца арэндная плата на ўвесь перыяд яго дзеяння.

Важна адзначыць, што калі арандатар вырашыць скасаваць дамову, скасаванне застаецца несапраўдным і па-ранейшаму неабходна плаціць арэндную плату. Для таго каб арандатар мог скасаваць дамову, павінна быць выканана адна з двух умоў. Гаворка ідзе аб узнікненні істотных недахопаў у памяшканні, якія выявіліся пасля ўстанаўлення праваадносін або аб наступленні абставін, якія пагражаюць здароўю або жыцця наймальніка або яго блізкіх.

Дамова арэнды кватэры на нявызначаны тэрмін

Бестэрміновая дамова арэнды можа, у прынцыпе, дзейнічаць бестэрмінова, калі толькі адзін з бакоў не вырашыць яго скасаваць. Заканадавец прадугледзеў 3-месячны тэрмін апавяшчэння, аднак у дамове ён можа быць скарочаны. Так што гэта нестабільны спосаб здаць уласную кватэру, бо ніхто не можа прадказаць, калі іншы бок вырашыць паведаміць.

Разавая дамова арэнды

Усё часцей выкарыстоўваюцца дамовы разавай арэнды. Для гэтага віду дамоваў характэрна паслабленне прававой абароны арандатараў. Аднак у сумленнага арандатара няма прычын для турботы.

Арандатар (толькі прыватная асоба) павінен прад’явіць законнае права ўласнасці на іншае жыллё, у якое ён ці яна пераедзе пасля заканчэння тэрміну арэнды, да ўступлення ў адносіны арэнды. Аднак гэта яшчэ не ўсё, бо вам яшчэ трэба будзе наведаць натарыуса. Там арандатар павінен падаць заяву аб добраахвотным падпарадкаванні выканаўчай вытворчасці і абавязкі вызваліць і здаць памяшканне ў тэрмін, указаны ў выканаўчым патрабаванні. Яно павінна быць у форме натарыяльнага акта.

Указаная вышэй дамова найму кватэры можа быць скасаваная наймадаўцам у выпадках, прадугледжаных законам аб абароне правоў наймальнікаў. Прычынай можа быць неправамернае выкарыстанне памяшкання, нявыплата арэнднай платы за 3 плацежныя перыяды, субарэнды памяшкання або яго часткі, а таксама страта арандатарам магчымасці пераехаць у іншае памяшканне.

САЙТЫ ДЛЯ ПОШУКУ ЖЫЛЛЯ У ПОЛЬШЧЫ

 • https://www.gumtree.pl/ — адзін з самых папулярных сайтаў для пошуку працы, куплі і продажы нерухомасці.
 • https://www.otodom.pl/ — вельмі папулярны рэсурс для пошуку нерухомасці па ўсёй Польшчы. Дамы, кватэры, пакоі. Сайт абнаўляецца практычна кожную гадзіну.
 • https://www.olx.pl/ — сайт з вельмі зразумелым інтэрфейсам. Выбіраемы «pywatne» калі не жадаеце шукаць жыллё з дапамогай пасярэднікаў.
 • https://gratka.pl/nieruchomosci — гэты сайт дае магчымасць шукаць жыллё па мапе. Зручна для тых, каму важнае месца знаходжання.
 • https://www.domiporta.pl/ — зручная перавага наяўнасць шаблон-лісты ўладальніка кватэры, якім можна скарыстацца для сувязі.
 • https://wspollokator.pl/ — сайт для тых, хто шукае падсяленне.
 • https://www.facebook.com/groups/699527376780201 — старонка на Facebook, дзе можна напрамую і без пасрэднікаў знайсці сабе жыллё.

Яшчэ некалькі сайтаў для пошуку нерухомасці ў Польшчы.

Крыніца: https://www.polskienieruchomosci.net/blog/rodzaje-umow-wynajmu-mieszkania


ЖИТЛО В ПОЛЬЩІ

У Польщі є кілька типів договорів оренди квартири. Вони різняться переважно повноваженнями сторін. Крім того, кожен з них має свої плюси і мінуси, тому потрібно добре визначити свої очікування, щоб вибрати найкращий з можливих.

ТИПИ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ

Терміновий договір оренди квартири

Насправді дуже часто використовується терміновий договір оренди. Головна його перевага в тому, що сторони точно знають, коли закінчиться термін оренди. Завдяки цьому власник знає, на який дохід він може розраховувати в цей період, а орендар може бути певним у своєму місці проживання. Крім того, у договорі заздалегідь вказується орендна плата на весь період його дії.

Важливо відзначити, що якщо орендар вирішить розірвати договір, розірвання залишається недійсним і, як і раніше, необхідно сплачувати орендну плату. Щоб орендар міг розірвати договір, має бути виконано одне з двох умов. Йдеться про виникнення істотних недоліків у приміщенні, що проявилися після встановлення правовідносин або про настання обставин, що загрожують здоров’ю чи життю наймача або його близьких.

Договір оренди квартири на невизначений термін

Безстроковий договір оренди може, у принципі, діяти безстроково, якщо тільки одна із сторін не вирішить його розірвати. Законодавець передбачив 3-місячний термін повідомлення, однак у договорі його може бути скорочено. Так що це нестабільний спосіб здати власну квартиру, тому що ніхто не може передбачити, коли інша сторона вирішить подати повідомлення.

Разовий договір оренди

Дедалі частіше використовуються договори разової оренди. Для цього виду договору характерне послаблення правового захисту орендарів. Проте чесний орендар не має причин для занепокоєння.

Орендар (тільки приватна особа) повинен пред’явити законне право власності на інше житло, в яке він або вона переїде після закінчення терміну оренди, до набуття орендної відносини. Однак це ще не все, тому що вам ще потрібно буде відвідати нотаріус. Там орендар повинен подати заяву про добровільне підпорядкування виконавчому провадженню та зобов’язання звільнити та здати приміщення у строк, зазначений у виконавчій вимогі. Воно має бути у формі нотаріального акта.

Зазначений договір найму квартири може бути розірваний наймодавцем у випадках, передбачених законом про захист прав наймачів. Причиною може бути неправомірне використання приміщення, несплата орендної плати за 3 платіжні періоди, суборенда приміщення або його частини, а також втрата орендарем можливості переїхати до іншого приміщення.

САЙТИ ДЛЯ ПОШУКУ ЖИТЛА В ПОЛЬЩІ

 • https://www.gumtree.pl/ — один з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи, купівлі та продажу нерухомості.
 • https://www.otodom.pl/ — дуже популярний ресурс для пошуку нерухомості по всій Польщі. Будинки, квартири, кiмнати. Сайт оновлюється практично щогодини.
 • https://www.olx.pl/ — сайт із дуже зрозумілим інтерфейсом. Вибираємо «pywatne», якщо не хочете шукати житло за допомогою посередників.
 • https://gratka.pl/nieruchomosci — цей сайт дає можливість шукати житло на карті. Зручно для тих, кому важливе місце знаходження.
 • https://www.domiporta.pl/ — зручна перевага наявність шаблону-листа власника квартири, яким можна скористатися для зв’язку.
 • https://wspollokator.pl/ — сайт для тих, хто шукає підселення.
 • https://www.facebook.com/groups/699527376780201 — сторінка на Facebook, де можна безпосередньо та без посередників знайти собі житло.

Ще кілька сайтів для пошуку нерухомості у Польщі.

Джерело: https://www.polskienieruchomosci.net/blog/rodzaje-umow-wynajmu-mieszkania

This article was written by admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *