Statut fundacji «Białorusini w Łódzkim»

Statut Fundacji „Białorusini w Łódzkim»,

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

          Stawający, zwani dalej „Fundatorami», oświadczają, że ustanawiają fundację pod nazwą „Białorusini w Łódzkim», zwaną dalej „Fundacją», która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu.—————————————————-

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.——————————————

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.——————————

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.—————————————————————————-

§3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.—————————————-

§4.

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.——————————————————-

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.———————————————————————————-

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.—————————————————-

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.———————————————————————————

§5.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:————————————————————————————

 1. pomocy osobom przebywającym w Białorusi, osobom, które przybyły do Polski z Białorusi, obywatelom Białorusi oraz mniejszości narodowej Białorusinów, mieszkających w Polsce; w szczególności pomocy przy zatrudnieniu, kierowaniu na odpowiednie konsultacje lub innej działalności integracyjnej;——
 2. integrowania diaspory Białoruskiej w Łódzkim, Polsce i na świecie; ——————————————————————————
 3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich na Białorusi i w diasporze białoruskiej w Polsce i świecie, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ————————————————————————
 4. organizowania i wspierania działań i inicjatyw o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, oświatowym i kulturalnym;———-
 5. wspierania projektów innych organizacji pozarządowych mających na celu pomoc Białorusinom w Polsce, w Białorusi i na całym świecie; ——————————————————————-
 6. przeciwdziałanie postawom nietolerancji, ksenofobii i rasizmu;—
 7. wspierania działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;——
 8. wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;———————————————————
 9. promowania idei społeczeństwa obywatelskiego;————————
 10. inicjowania i podejmowania współpracy z podmiotami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem państw – narodów istniejących na terenie dawnej I Rzeczpospolitej, a więc terenów dawnej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.———————————————————-

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:———————————————

 1. pomoc osobom przebywającym w Białorusi, osobom, które przybyły do Polski z Białorusi, obywatelom Białorusi oraz mniejszości narodowej Białorusinów, mieszkających w Polsce w szczególności poprzez konsultacje, wsparcie finansowe, pomoc w poszukiwaniu miejsca pracy, organizowanie pomocy psychologicznej, organizowanie pomocy prawnej i inne rodzaje pomocy;——————————————————————————
 2. organizowanie i udział w imprezach promujących kulturę;———
 3. organizowanie i wspieranie kampanii społecznych;——————
 4. współpracę z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi;————
 5. prowadzenie badań i konsultacji, opracowywanie raportów i analiz;———————————————————————————
 6. organizowanie i promowanie wydarzeń i inicjatyw kulturalnych i artystycznych;——————————————————————-
 7. monitoring i opiniowanie działań organów administracji publicznej w zakresie celów statutowych;———————————
 8. prezentacja komentarzy, opinii i stanowisk w środkach masowego przekazu;————————————————————-
 9. występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach z zakresu celów statutowych;———————————
 10. organizowanie zgromadzeń, szkoleń, konferencji, dyskusji, wykładów, konkursów, wystaw oraz innych form;———————
 11. prowadzenie strony internetowej i stron w serwisach społecznościowych;—————————————————————
 12. gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej i wybranych zagadnień z zakresu działalności publicznej, społecznej i kulturalnej; ——————————————————-
 13. działalność wydawniczą i publicystyczną w tym wydawanie książek, opracowań historycznych, katalogów z wystaw, map itp.;————————————————————————————
 14. prowadzenie działalności gospodarczej w formie organizacyjnie wydzielonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji; dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na realizację celów statutowych.——

§7.

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie i odpłatnie.—————————————

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do

realizacji celów Fundacji.—————————————————————

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski ufundowany przez Fundatorów w kwotach równych, w sumie w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.————————————————————————————

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznacza się z kwoty, o której mowa w ust. 1, kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych ).—————————————————————————-

§9.

1. Przychody Fundacji pochodzą z:—————————————————

 1. odpłatnej działalności pożytku publicznego;——————————
 2. darowizn, spadków, zapisów;————————————————-
 3. dotacji, subwencji i grantów;—————————————————
 4. zbiórek publicznych;————————————————————-
 5. dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych;——————
 6. odsetek i lokat bankowych;—————————————————-
 7. działalności gospodarczej;——————————————————
 8. środków przekazywanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.—————————————————————————

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.————————————————

3. Fundacja nie może:——————————————————————-

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” ;——————————————————
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;————————————————————————-
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.————

4. Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd.—————————————————————

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§10.

Organami Fundacji są:——————————————————————

1) Rada Fundacji;————————————————————————

2) Zarząd Fundacji.———————————————————————-

§11.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.———————————————

2. Członków Rady Fundacji i jej Przewodniczącego powołują i odwołują Fundatorzy jednomyślną decyzją na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku gdyby któryś z Fundatorów utracił zdolność do czynności prawnych lub zmarł, zaginął albo z powodu długotrwałej nieobecności nie mógł podjąć decyzji w sprawie powołania lub odwołania Członka Rady Fundacji, pozostali Fundatorzy mogą podjąć decyzję z pominięciem tego Fundatora.———————————————————

3. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków, w tym z Przewodniczącego Rady Fundacji.——————————————

4. Regulamin Rady Fundacji ustanawiają Fundatorzy na wniosek Rady Fundacji.————————————————————————————

5. W wypadku zmian w składzie Rady Fundacji, powoływania nowych Członków i ich odwoływania stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 2, z tym, że odwołania Członka Rady Fundacji mogą także dokonać pozostali Członkowie Rady Fundacji jednomyślną decyzją.——————

6. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.————————————————————————————

7. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.—-

8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.—————————

9. W przypadku gdyby wszyscy z Fundatorów utracili zdolność do czynności prawnych lub zmarli, zaginęli albo z powodu długotrwałej nieobecności nie mogli podjąć decyzji w sprawach przypisanych Fundatorom, Rada Fundacji podejmuje decyzje przypisane w Statucie w kompetencjach Fundatorów.——————————————————-

10. Każdy z Członków Rady Fundacji posiada jeden głos na posiedzeniu Rady Fundacji. Jeśli w głosowaniu nad uchwałą Rady Fundacji jest równa liczba głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.—————————————————————————-

§12

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:——————————————

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji (dalej jako Prezes) oraz pozostałych Członków Zarządu Fundacji;————————

b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Fundacji;———

c) przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Fundacji;———————

d) wytyczanie kierunków działania Fundacji;————————————

e) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji;————————-

f) podpisywanie umów w imieniu Fundacji z Członkami Zarządu Fundacji;————————————————————————————

g) składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu;———————

h) wnioskowanie do Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji.

2. W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego Członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.——

3. Kompetencja Rady Fundacji określona w ust. 1 lit. f jest wykonywana przez Przewodniczącego Rady Fundacji albo przez Członka Rady Fundacji, upoważnionego przez Przewodniczącego Rady

Fundacji.————————————————————————————

4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.————————-

5. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji:—————————————————————————-

a) na wniosek co najmniej jednego Fundatora;———————————

b) na wniosek co najmniej 2 Członków Rady Fundacji;———————-

c) na wniosek Zarządu Fundacji;—————————————————-

d) z własnej inicjatywy.——————————————————————

§13

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwa) do 5 (pięć) osób, w tym Prezesa i Członków Zarządu Fundacji.———————————————————

2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.————————————————————————————

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.—————————————————-

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na podstawie uchwały.————————————————————————————

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:———————————-

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;———————

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;————-

c) śmierci Członka Zarządu.———————————————————-

6. Zarząd w całości lub każdy z jego Członków może być odwołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały.—————————————————

7. Do Zarządu może zostać powołana osoba, która:—————————-

a) posiada pełnię praw publicznych – nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu – oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;—————————————————-

b) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.————————————————————————————

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:————————————————-

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową;———————————————————————————-

b) realizacja celów statutowych;——————————————————

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;——————————————

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych;————————————————————————

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;—————————————

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

g) obsługa techniczna Rady Fundacji i przechowywanie jej dokumentów.——————————————————————————

§15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.—————————————————————————-

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 10 dni przed planowanym spotkaniem.————————————————————-

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.————————————————————————————

4. Każdy z Członków Zarządu Fundacji posiada jeden głos na posiedzeniu Zarządu Fundacji. Jeśli w głosowaniu nad uchwałą Zarządu Fundacji jest równa liczba głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.——————————————————

5. Ilekroć w statucie mowa jest o posiedzeniu Zarządu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się Członków Zarządu za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.—————————————————

6. Ilekroć w statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał Zarządu, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów Członków Zarządu za pomocą poczty elektronicznej.—————————————————-

§16

1. Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.———-

2. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Uchwały mają formę pisemną, pod rygorem nieważności.————————————————

3. Na wniosek jednego Członka organu Fundacji oraz w sprawach personalnych przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.——

4. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.——

Rozdział IV

SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH.

§17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes działający łącznie z co najmniej jednym Członkiem Zarządu Fundacji, albo dwóch Członków Zarządu Fundacji działający łącznie.———————————————-

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§18

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Fundacja Białorusini w Łódzkim.——————————————————————

2. Przedmiotem działalności Fundacji jest:—————————————

 • 47.51.Z — Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;———————————————
 • 47.82.Z — Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;——————-
 • 47.89.Z — Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;————————————————
 • 47.91.Z — Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;——————————————————-
 • 47.99.Z — Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;————————————
 • 55.20.Z — Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;——————————————————————
 • 58.11.Z — Wydawanie książek;————————————————
 • 58.14.Z — Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;———
 • 69.10.Z — Działalność prawnicza;———————————————
 • 70.21.Z — Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;———————————————————————-
 • 78.10.Z — Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;————————————————
 • 78.20.Z — Działalność agencji pracy tymczasowej;———————-
 • 78.30.Z — Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;———————————————————————-
 • 85.51.Z — Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;—————————————————
 • 90.01.Z — Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;———————————————————————
 • 90.02.Z — Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;———————————————————————
 • 90.04.Z — Działalność obiektów kulturalnych;—————————-
 • 94.99.Z — Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.———————————————

3. Fundacja może obejmować udziały i akcje w spółkach prawa handlowego, w tym również w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.——

4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Prezes.————————

5. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń, bądź zgód dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia bądź zgody.-

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

O zmianach Statutu decyduje Rada Fundacji na wniosek Fundatorów, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ⅔ Członków Rady Fundacji.—————————————————————

§20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.————————————————————

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.—————————————

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.——————-

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.——————————————————————

2. O likwidacji Fundacji Fundatorzy zawiadamiają ministra właściwego do spraw zagranicznych.————————————————

3. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednomyślną decyzją na piśmie pod rygorem nieważności.——————

4. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.—————

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.———————————————-

§22.

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku – o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491).———————————————————————————-